Kielet/Languages

 

Asukaskyselyn tuloksia Sukupolvienkorttelista

Asukkaita Sukupolvienkorttelin yhteistiloissa

Jätkäsaaressa sijaitseva Sukupolvienkortteli valmistui vuonna 2017. Viisi vuotta myöhemmin haluttiin selvittää, kuinka asuminen ja eläminen on korttelissa sujunut ja miten kortteli koetaan asuinpaikkana. Tavoite oli tutkia muun muassa sitä, miten korttelille suunnitteluhankkeen aikana asetetut tavoitteet on saavutettu ja onko todellisuus vastannut asukkaiden odotuksia – onko esimerkiksi yhteisöllisyys kehittynyt toivottuun suuntaan ja toteutuuko monisukupolvinen vuorovaikutus.

Korttelikonseptin toimivuutta kartoittava seurantakysely suunniteltiin syksyllä 2021 Setlementtiasuntojen, Asuntosäätiön ja Hoasin yhteistyönä. Aineisto kerättiin 7.–23.3.2022 ja vastauksia kertyi yhteensä 114. Korttelissa on kaikkiaan 262 asuntoa eli vastausprosenttia voidaan pitää erittäin hyvänä.

Kyselyn pääasiallisena tavoitteena oli arvioida korttelikonseptin toimivuutta: kannattaako vastaavia kokonaisuuksia toteuttaa jatkossa ja miten, mikä on toiminut ja mikä ei, ja miten konseptia voisi kehittää.

Asukaskysely antoi yleisarvosanaksi asumisesta sukupolvienkorttelissa (toimivuus, viihtyisyys) 4/5 tähteä. Vastaajien mielestä korttelikonsepti on ollut toimiva. Positiivisina asioina nähtiin ennen kaikkea toimivat yhteistilat, joiden koettiin tuovan asumiseen lisäarvoa – jopa luksusta – monin tavoin. Viihtyisä, turvallinen, rauhallinen ja siisti ympäristö sekä yhteisöllisyyden eri muodot keräsivät kiitosta. Myös monipuolista ikäjakaumaa arvostettiin.

”Yhteistilat parantavat asumisviihtyvyyttä todella paljon! Mahdollisuus urheilla ja viettää vapaa-aikaa lähellä kotia on todella arvokas.”

Kritiikkiä saivat muun muassa yhteisön toimivuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteisiin pelisääntöihin toivottiin selkeytystä. Myös yhteistilojen sijainnissa nähtiin joitain puutteita, eikä osan funktio ollut välttämättä kaikille asukkaille selvää. Poikkeusaikojen rajoitustoimetkin vaikuttivat väistämättä kokemuksiin.

Suoraan kysymykseen siitä, kuinka yhteisöllisyyden koettiin korttelissa toteutuneen, 23 % koki sen toteutuneen hyvin ja 63 % keskinkertaisesti. Vastausten mukaan korttelissa tervehditään toisia lähes poikkeuksetta (95 %). Selkeä enemmistö (83 %) ilmoitti kokevansa korttelissa turvallisuutta. Noin 2/3 vastaajista kertoi tulevansa hyvin toimeen korttelin muiden asukkaiden kanssa sekä tuntevansa kotoisuutta korttelissa. Kuuluvuutta naapurustoon koettiin myös keskimääräistä paremmin (52 %).

”Aiemmin naapurit ovat olleet minulle lähes tuntemattomia. Täällä tutustuin kahteen parhaaseen kaveriini yhteisöllisen asumisen seurauksena. He ovat naapureitani.”

Avovastaukset toivat esiin, että puitteiden koettiin antavan yhteisöllisyydelle hyvät mahdollisuudet, mutta viime kädessä asukkaat rakentavat yhteisöllisyyttä omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään. Kaikki eivät kaipaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisestä toiminnasta saatettiin silti pitää, vaikka ei itse osallistuisi – jotkut kokivat sen tuovan taloon hyvää tunnelmaa.

Markkinoinnin kautta annetut mielikuvat ja lupaukset koetaan pääsääntöisesti täyttyneen.

”Sukupolvienkorttelissa asuminen on vastannut ja myös ylittänyt mielikuviani siitä, millaista yhteisöllinen asuminen voi olla.”

Tulevissa kohteissa otetaan huomioon seuraavia näkökulmia, jotka perustuvat kyselyn tuloksiin ja niiden pohjalta käytyyn keskusteluun organisaatioiden sisällä:

  • Eri hallintamuotojen yhteensovittaminen
  • Korttelihallinto ja -talous selkeiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisesti sopimalla
  • Yhteistilojen tehokas käyttö
  • Yhteisöllisyyden ja hyvän naapuruuden tukeminen
  • Korttelityöntekijä-malli

Kyselyn perusteella asumiskokemukset Sukupolvienkorttelissa ovat kuitenkin yleisesti ottaen erittäin positiivisia. Puitteita yhteistiloineen arvostetaan korkealle, ja ne antavat paljon mahdollisuuksia monisukupolviseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen. Tässä suhteessa korttelikonseptin kantava voima, laadukkaiden yhteistilojen toteuttaminen usean toimijan yhteistyönä, on suositeltava malli.